Eng

Regulament de Utilizare Accesibila a Infrastructurii de Comunicatii de Date RENAM

I. Poziţii generale

Art.1 Infrastructura de Comunicaţii de Date (ICD) RENAM este deschisa tuturor instituţiilor non-profit din Moldova, care desfăşoară activităţi de educaţie, cercetare sau altele similare (cultură, medicină).

Art.2 ICD RENAM realizează strategia în domeniul comunicaţiilor de date pentru beneficiul tuturor instituţiilor de cercetare, educaţie, cultură şi medicină din Moldova.

Art.3 ICD RENAM este organizata sub forma unei reţele de calculatoare, făcând parte din Internet. RENAM respectă principiile şi reglementările internaţionale în vigoare cu privire la Internet.

Art.4 Orice activitate care se desfăşoară prin intermediul ICD RENAM trebuie să respecte legislaţia internă şi internaţională, precum şi prezentul regulament.

II. Obiective

Art.5 Obiectivele ICD RENAM sunt:
-Susţinerea activităţilor de învăţământ, cercetare şi celor culturale.
-Interconectarea instituţiilor în scopul comunicării, informării, colaborării şi partajării resurselor.
-Facilitarea accesului nediscriminatoriu de calitate înaltă al instituţiilor la resursele cu caracter educaţional, ştiinţific şi cultural existente în Internet.
-Promovarea tehnologiilor avansate, crearea de competenţe, sprijinirea dezvoltării învăţământului şi a cercetării în domeniul tehnologiei informaţiei, comunicaţiilor şi altor domenii înrudite.

III. Descriere

Art.6 Funcţionarea ICD RENAM este reglementata de Consiliul Asociaţiei (CA), condusa de Co-preşedinţi şi este executata de departamentul directorului executiv. Orice alte tipuri de reglementări cu privire la dezvoltarea reţelei, metodele de finanţare, de reprezentare, de asociere care nu sunt specificate în curentul regulament sunt efectuate de către CA.

Art.7 Suportul administrativ şi tehnic al reţelei RENAM este realizat de către Centrul de Management al Reţelei – CMR (Network Operating Center – NOC). Constituirea CMR-lui este reglementată de către CA. Funcţia CMR constă în elaborarea şi realizarea proiectelor asociate reţelei RENAM, menţinerea infrastructurii reţelei, asistenta tehnica şi suportul utilizatorilor.

Art.8 Infrastructura de Comunicaţii de Date RENAM este organizata pe trei niveluri:
1.Nivelul 0 reprezintă principalele noduri, care întreţin comunicarea externă (principalele rutere care distribuie traficul internet extern).
2.Nivelul 1 reprezintă punctele de prezenţă RENAM (PDP) şi legăturile acestora la nodurile de nivel 0. Structura nivelurilor 0 şi 1 ale ICD RENAM se stabileşte de către CMR.
3.Nivelul 2 reprezintă reţelele locale ale membrilor RENAM, precum şi legăturile între aceste reţele şi nodurile de nivelul 0 sau 1 ale ICD RENAM.

Art.9 Principala atribuţie CMR-ului este aceea de a opera şi administra nivelurile 0 şi 1 a reţelei RENAM şi de a conecta membrii RENAM la nodurile situate pe aceste niveluri. În acest scop, CMR-ul
-Asigura funcţionarea nodurilor interne, accesul membrilor RENAM la nodurile interne şi monitorizarea traficului prin aceste noduri. După caz, CMR poate încheia contracte de prestări ale serviciilor cu terţi care să preia o parte din aceste atribuţii.
-Instalează sau închiriază canale de comunicaţii interne sau internaţionale şi asigură operarea acestora în reţea.
-Realizează programele de dezvoltare ale asociaţiei RENAM.
-Gestionează resursele financiare ale asociaţiei RENAM.
-Procură şi întreţine echipamentele care funcţionează pe nivelurile 0 şi 1 ale asociaţiei RENAM. După caz, CMR poate încheia contracte de prestări servicii cu terţi pentru instalarea sau întreţinerea acestor echipamente.
-Oferă servicii de consultanţă gratuită membrilor RENAM.
-Dezvoltă acţiuni având ca scop promovarea tehnologiilor avansate, crearea de competenţe, dezvoltarea învăţământului şi a cercetării în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Art.10 Membru al asociaţiei RENAM poate deveni orice instituţie, care adresează o cerere scrisă la CA şi este de acord cu principiile, politica şi regulamentele asociaţiei RENAM.

Art.11 Calitatea de membru al asociaţiei RENAM, însumând toate drepturile şi obligaţiile ce derivă din ea, se dobândeşte prin încheierea unui contract cu CA. Contractul se semnează de conducătorul instituţiei care solicită calitatea de membru al asociaţiei RENAM şi de co-preşedinţii Asociaţiei RENAM. În contract se stipulează drepturile şi obligaţiile parţilor, detaliile tehnice de utilizare a serviciilor precum şi aspectele financiare.
Art.12 Calitatea de membru al asociaţiei RENAM poate fi retrasa printr-o decizie a CA daca instituţia respectiva încalcă în mod flagrant, intenţionat sau repetat contractul semnat la dobândirea calităţii de membru al asociaţiei RENAM.
Decizia de retragere a calităţii de membru RENAM va fi adusa la cunoştinţa instituţiei respective printr-o scrisoare semnată de co-preşedinţii asociaţiei RENAM.

IV. Finanţare

Art.13 Finanţarea nivelurilor 0 şi 1 ale ICD RENAM, reprezentând taxe de comunicaţie, cheltuieli de operare şi administrare, cheltuieli de implementare a programelor de dezvoltare şi cheltuieli de achiziţie şi întreţinere a echipamentelor se face prin bugetul asociaţiei RENAM din următoarele surse:
-Alocaţii ştiinţifice şi educaţionale.
-Finanţări externe, eventual în completare cu finanţări directe ale statului Moldova.
-Contribuţii ale membrilor asociaţiei RENAM.
-Alte venituri ale ICD RENAM.

Art.14 Valoarea contribuţiilor pe care membrii asociaţiei RENAM trebuie sa le aducă la finanţarea reţelei se stabileşte anual de către CA.

Art.15 Finanţarea nivelului 2 al ICD RENAM cade în exclusivitate în sarcina membrilor RENAM care iniţiază şi beneficiază direct de segmentele respective de reţea.

V. Politica de acces şi interconectare

Art.16 Orice membru RENAM are acces liber şi egal la toate resursele ICD RENAM.

Art.17 Membrii asociaţiei RENAM se angajează sa nu folosească accesul la resursele ICD RENAM decât în conformitate cu prezentul regulament şi cu contractul semnat la dobândirea calităţii de membru RENAM.

Art.18 CMR este abilitat să ia masuri de limitare a accesului împotriva acelor membri al asociaţiei RENAM care încalcă prezentul regulament sau contractul semnat la dobândirea calităţii de membru al asociaţiei RENAM. Masurile de limitare a accesului pot consta în întreruperea parţiala sau totala a furnizării unora sau a tuturor serviciilor de acces la ICD RENAM către unul sau mai multe puncte de acces sau către anumite servere aparţinând instituţiei respective. Aceste masuri se iau pe termen limitat pana la rezolvarea cazului.

Art.19 DCI RENAM este deschisa interconectării cu alţi furnizori de servicii de comunicaţii de date în scopul reducerii volumului de trafic pe căi de ocolire.

Art.20 Ca regulă generală, interconectarea ICD RENAM cu alte reţele se face aşa încât să permită exclusiv transmisia de date dinspre şi înspre membrii asociaţiei RENAM.

Art.21 Legăturile de interconectare ale ICD RENAM cu alte reţele externe se pot face doar în nodurile interne ale asociaţiei RENAM, membrii asociaţiei RENAM neavând dreptul de a realiza astfel de legături.

Art.22 Interconectarea ICD RENAM cu o alta reţea se realizează după încheierea unui contract de interconectare. Contractul se semnează de Co-preşedinţii asociaţiei RENAM şi de un reprezentant autorizat al celeilalte reţele.

Art.23 Strategia de interconectare a ICD RENAM cu alţi furnizori de servicii de comunicaţii de date se stabileşte periodic de Co-preşedinţii asociaţiei RENAM după aprobarea consiliului.

Art.24 Excepţie de la Art.19-Art. 23 pot face interconectările cu infrastructuri de comunicaţii de date care au acelaşi profil (educaţional, academic, de cercetare, cultural). Interconectarea cu o reţea de acest tip nu are caracter limitativ şi se poate realiza în urma unui protocol de asociere semnat de Co-preşedinţii asociaţiei RENAM după aprobarea consiliului.

VI. Drepturile şi obligaţiile membrilor, administratorilor şi utilizatorilor asociaţiei RENAM

Art.25 Drepturile şi obligaţiile membrilor, administratorilor şi utilizatorilor asociaţiei RENAM sunt stabilite de prezentul Regulament şi de cele trei coduri de comportament specifice fiecărei categorii: Codul Instituţiei – Membru RENAM, Codul Administratului de Sistem RENAM, Codul Utilizatorului RENAM.

Art.26 Fiecare instituţie Membru – RENAM îşi poate elabora propriul cod care să includă prevederile din Codul Instituţiei – Membru RENAM, din Codul Administratorului RENAM şi din Codul Utilizatorului RENAM, incluse în prezentul regulament.

VII. Codul Instituţiei – Membru al asociaţiei RENAM

Instituţia Membru – RENAM trebuie să respecte legile în vigoare precum şi prezentul regulament.

Conducătorul instituţiei membru RENAM este responsabil direct de respectarea prezentului regulament, atât în numele instituţiei pe care o conduc, cât şi în numele utilizatorilor ICD RENAM.

Fiecărui echipament de comunicaţie, utilizat în ICD RENAM trebuie sa-i fie asociat un administrator de sistem ce va respecta Codul Administratorului de Sistem RENAM.

Administratorul de sistem desemnat este responsabil doar de utilizarea corectă a echipamentului respectiv.

Inexistenta administratorilor de sistem sau numirea unor persoane necalificate pentru funcţia de administrator de sistem conduce automat ca responsabilităţile lor sa cada în sarcina conducătorului instituţiei.

Membrul asociaţiei RENAM este responsabil de evaluarea gradului de calificare a viitorului administrator de sistem.

Instituţia – membrul RENAM trebuie să considere apriori că toţi utilizatorii şi administratorii de sistem sunt de buna credinţă şi comportamentul lor este corespunzător celor mai stricte standarde de morala şi etica.

Asigurarea securităţii resurselor de calcul şi a informaţiilor din Instituţia Membru al asociaţiei RENAM cade exclusiv în sarcina conducerii acesteia.

Conducătorul trebuie să respecte următoarele reguli:
-Trebuie să posede o adresă oficială de poştă electronică; poşta de la această adresă trebuie consultata regulat (cel puţin zilnic). Această adresă va fi utilizată de CMR pentru transmiterea informaţilor necesare bunei funcţionari a ICD RENAM. În cazul în care CMR pune o întrebare concreta răspunsul este obligatoriu.
-Trebuie să informeze toţi administratorii şi utilizatorii ICD RENAM din cadrul instituţiei respective despre drepturile şi obligaţiile acestora.
-Trebuie să asigure ca toţi utilizatorii să primească instrucţiuni despre ceea ce înseamnă folosirea adecvată sau inadecvată a resurselor puse la dispoziţie şi de asemenea ce consecinţe vor fi în cazul în care se constată o încălcare a regulamentului.

Pentru încălcarea prevederilor Codului Instituţiei – Membru RENAM conducătorul instituţiei va fi atenţionat. În cazul în care abaterea se repeta CMR va lua măsuri de limitare a accesului membrului RENAM la resursele ICD RENAM. În cazul în care nici această măsură nu este suficienta se considera că instituţia respectiva este decăzuta din drepturi şi în consecinţa va fi deconectata de la ICD RENAM.

VIII. Codul Administratorului de Sistem RENAM

Administratorul de sistem RENAM este o persoană calificată care gestionează şi operează echipamente de calcul sau de comunicaţie pentru beneficul altor persoane.

Administratorul răspunde de buna funcţionare a echipamentelor pe care le administrează.

Administratorul are obligaţia de a-şi perfecţiona în mod continuu pregătirea profesionala.

Administratorul de sistem, fiind şi utilizator trebuie să respecte Codul Utilizatorului RENAM.

Având drepturi sporite faţă de utilizatorii obişnuiţi, administratorii de sistem nu trebuie sa abuzeze de acestea.

Administratorul de sistem va controla periodic starea echipamentelor ce le are în administrare şi va coordona activitatea sa cu ceilalţi administratori în caz de deranjamente observate.

Administratorul ia masuri pentru descoperirea oricărei utilizări neautorizate sau ilegale a resurselor pe care le administrează, precum şi a autorilor acestui abuz.

Administratorul are dreptul sa ia masuri de restricţionare a accesului la resursele ICD RENAM asupra utilizatorilor care încalcă prezentul regulament.

In cazul în care un administrator de sistem din cadrul ICD RENAM încalcă curentul Cod al Administratorului de Sistem RENAM el va fi avertizat. Daca abaterea se repetă – el va fi sancţionat prin retragerea calităţii de administrator de sistem şi eventual – pe linia administrativă de instituţia în care activează. Daca abaterea este grava şi făcută cu intenţie, el nu va mai putea fi administrator de sistem pentru nici o resursa din cadrul ICD RENAM.

IX. Codul Utilizatorului resurselor RENAM

Toţi utilizatorii ICD RENAM vor utiliza resursele accesibile în reţea intr-un mod legal şi etic.

e consideră apriori că toţi utilizatorii sunt de buna credinţa şi comportamentul lor este corespunzător celor mai stricte standarde de morala şi etică.

Ca o precondiţie pentru a putea accesa resursele ICD RENAM, utilizatorii acceptă prezentul cod de comportament.

Resursele reţelei vor fi folosite numai pentru scopuri academice (educaţionale, culturale, ştiinţifice, medicale), administrative şi incidental în scop personal necomercial.

Utilizatorii îşi asuma răspunderea pentru toate acţiunile efectuate, inclusiv – pentru orice utilizare neautorizata sau ilegala a resurselor pe care le accesează.

Utilizarea intenţionata a resurselor pentru orice alt scop exceptând pe cel academic (educaţional, cultural, ştiinţific, medical), administrativ sau personal – necomercial va fi considerată ca fiind neautorizată.

Câteva exemple de utilizare neautorizata (lista este incompletă):
Utilizarea resurselor pentru alt scop decât cel original.
Utilizarea unui cont de calculator fără autorizare sau punerea la dispoziţie a resursei către terţi (persoane sau grupuri) fără autorizaţia specifică a instituţiei din care face parte utilizatorul.
Inspectarea, modificarea sau ştergerea, obţinerea de copii, publicarea sau adăugarea de fişiere, programe sau parole pe care persoana respectiva nu este autorizată să le acceseze.
Utilizarea resurselor, în particular poşta electronică, servere de web şi buletine pentru a transmite mesaje obscene, repetate, nesolicitate sau cu caracter comercial.
Scrierea, utilizarea sau distribuirea unor programe ce deranjează alţi utilizatori sau deteriorează componentele hardware sau software ale unor resurse de calcul sau de comunicaţie (de exemplu, viruşii).
Compromiterea securităţii sistemelor de calcul.
Compromiterea integrităţii sistemelor de calcul.
Utilizarea de copii ale programelor ce nu sunt autorizate sau licenţiate.
Nerespectarea termenilor şi condiţiilor de licenţiere a oferite instituţiei.
Furtul sau deturnarea resurselor de calcul, cum ar fi: echipamente, informaţii, programe sau timp de utilizare. Angajarea în activităţi care în mod inechitabil duc la limitarea sau restricţionarea utilizării facilitaţilor resurselor de calcul de către ceilalţi utilizatori.

Utilizatorii care nu respecta codul curent răspund în fata instituţiei care le-a oferit acces la ICD RENAM în mod disciplinar şi administrativ, incluzându-se în aceasta pierderea dreptului temporar sau definitiv de acces la resursele ICD RENAM sau aplicarea de sancţiuni legale, daca este cazul.

Responsabilitatea de a rezolva reclamaţiile de comportament ale unui utilizator revine atât administratorului de sistem care are în grija resursele folosite de utilizator în mod fraudulos, cat şi conducătorului instituţiei care oferă acces acelui utilizator sau după caz persoanei desemnate de acesta să preia această responsabilitate .

In cazul în care un utilizator încalcă Codul Utilizatorului RENAM el va fi avertizat. Dacă abaterea se repeta utilizatorul va fi sancţionat. Daca abaterea este grava şi făcuta cu intenţie utilizatorul nu va mai putea accesa nici o resursa din cadrul ICD RENAM.