Eng

Regulamentul Consiliului Asociaciei RENAM

1. Componenţa Consiliului Asociaţiei RENAM
1.1. Consiliul Asociaţiei RENAM ( în continuare – Asociaţia) este un organ colegial administrativ al Asociaţiei.
1.2. În componenţa Consiliului Asociaţiei se includ reprezentanţii conducerii instituţiilor membre a Asociaţiei din sfera cercetare şi educaţie, fondatorii Asociaţiei, personalităţi distincte din domeniul tehnologilor informaţionale şi comunicaţiilor,reprezentanţi ai firmelor şi instituţiilor cu care Asociaţia are relaţii de parteneriat şi colaborare strategică în domeniile sale de activitate, alte persoane în cazuri motivate.
1.3. Excluderea benevolă a membrului Consiliului Asociaţiei din componenţa Consiliului Asociaţiei se produce la cererea depusă de acest membru. Excluderea din componenţa Consiliului Asociaţiei poate fi iniţiată de către Preşedintele şi membrii Consiliului Asociaţiei în cazuri motivate ( nerespectarea Statutului Asociaţiei). Adoptarea modificării componenţei Asociaţiei (includere, excludere) se efectuează prin votare deschisă majoritară simplă a şedinţei ordinare sau extraordinare.
1.4. Preşedintele Consiliului Asociaţiei se alege prin rotaţie pe un termen de un an prin votare deschisă cu majoritatea simplă a voturilor participanţilor la şedinţa Consiliului Asociaţiei.
2. Activitatea Consiliului Asociaţiei

2.1. Activitatea Consiliului Asociaţiei este organizată de către Preşedintele Consiliului Asociaţiei.
2.2. Din iniţiativa Preşedintelui Consiliului Asociaţiei poate fi numit-revocat Secretarul Consiliului Asociaţiei, care prelucrează documentele aferente Consiliului Asociaţiei (scrisori, cereri,procese verbale, extrase ect.).
2.3. Şedinţele Consiliului Asociaţiei se convoacă de către Preşedintele Consiliului Asociaţiei după necesitate dar nu mai rar de o dată pe an, sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului semnată şi prezentată Preşedintelui Consiliului cu 15 zile înainte de şedinţa preconizată.
2.4. Şedinţele Consiliului Asociaţiei sunt deliberative în cazul de prezenţă la şedinţe a nu mai puţin de jumătate din numărul membrilor Consiliului Asociaţiei.
2.5. Deciziile Consiliului Asociaţiei se adoptă cu o majoritate simplă de voturi.
3. Atribuţiile Consiliului Asociaţiei

3.1. Determină direcţiile prioritare de activitate tehnoco – ştiinţifică şi organizatorică a Asociaţiei.
3.2. Examinează şi aprobă programul de activitate a Asociaţiei pe termen mediu.
3.3. Aprobă darea de seamă anuală, bugetul şi planurile anuale de activitate a Asociaţiei.
3.4. Dezvoltă relaţiile Asociaţiei cu organele statale privind asigurarea amplă a necesităţilor informaţionale şi trafic Internet a instituţiilor din sfera educaţie, cercetare şi inovare, inclusiv prin asigurarea accesului la resursele informaţionale internaţionale şi autohtone în domeniu.
3.5. Contribue la participarea Asociaţiei în programe naţionale şi internaţionale.
3.6. Contribue la desfăşurarea relaţiilor de parteneriat a Asociaţiei cu firme din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale.
3.7. Examinează şi ea decizii privind cooperarea Asociaţiei cu alţi furnizori de servicii informaţionale şi Internet.
3.8. Examinează şi ea decizii privind colaborarea şi asocierea Asociaţiei cu alte reţele similare din ţară şi străinătate.
3.9. Alege directorul general al Asociaţiei, care efectueză conducerea operativă a Asociaţiei.
3.10. Confirmă structura Consiliului managerial condus de directorul general al Asociaţiei.
3.11. Consiliului managerial examinează problemele operative de funcţionare şi dezvoltare a reţelei şi serviciilor informaşionale, aprobă candidatura directorului executiv, cercetează alte probleme tehnico – ştiinţifice şi organizatorice legate de activitatea Asociaţiei, elaborează recomandări de soluţionare a problemelor şi efectuează controlul realizării lor şi activităţii Direcţiei Executive.